Khi nào DN cần lập biên bản hủy hóa đơn điện tử?
description

Khi nào DN cần lập biên bản hủy hóa đơn điện tử?

Liên quan đến vấn đề hủy hóa đơn nhiều doanh nghiệp mới chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử thường gặp khó khăn trong vấn đề này. Trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng biên bản hủy hóa đơn điện tử trong những trường hợp nào.